Pokyny pre návštevníkov - HESA gym 2014

Hľadaj
Prejsť na obsah

Hlavná ponuka:

Pokyny pre návštevníkov

3 základné pravidlá pri návšteve posilňovne:

1. zákaz cvičiť na boso
-z hygienických a bezpečnostných dôvodov. Vhodná obuv je dôležitá aj pre stabilitu nohy, ale aj z hľadiska bezpečnosti, môže sa stať, že Vám závažie vykĺzne z ruky a vhodne zvolenou obuvou zabránite úrazu.

2. mať so sebou uterák a používať ho
- uterák je potrebný najmä ako podložka pri používaní prístrojov na ochranu pred znečistením v dôsledku potenia. Cvičenie bez uteráka je snáď najhrubšou chybou, ktorú môžete vo fitness centre spáchať.

3. mať čisté prezúvky
-   za prezuvky sa považuje čistá obuv, ktorú si návštevník prezuje v priestoroch posilňovne a nie, v ktorej prišiel z vonka.Vstup do posilňovne

Každý návštevník posilňovne využívajúci jej služby, si sám zodpovedá za prípadné poškodenie svojho zdravia, ku ktorému došlo nesprávnym používaním strojov a zariadení určených na posilňovanie.

Vstup do posilňovne osobám mladším ako 15 rokov je povolený len v sprievode osoby staršej ako 15 rokov, ktorá je za ňu plne zodpovedná.

Návštevník posilňovne dostane po zaplatení vstupného alebo po preukázaní sa platnou permanentkou kľúč k šatníkovým skrinkám, kde si môže odložiť svoje veci. Počas cvičenia je kľúč uschovaný u zamestnanca posilňovne. Pri odchode návštevník vracia kľúč zamestnancovi posilňovne a bude mu vrátená permanentka prípadne iný doklad, ktorý nechal, ako zálohu za kľúč.

Pri cvičení na lavičkách a iných strojoch je návštevník povinný z hygienických dôvodov používať vlastný uterák.
Do priestorov posilňovne je povolený vstup len v čistých prezuvkách alebo na boso.

Do prevádzky je zakázané vodiť psov a iné zvieratá.

Práva návštevníkov:
1. Využívať zariadenie posilňovne počas otváracích hodín.
2. Využívať sociálne zariadenia posilňovne, šatne a miestnosti osobnej hygieny.
3. Využívať ostatné poskytované služby.

Povinnosti návštevníkov:
Návštevník je povinný:
1. Zaplatiť príslušný poplatok za využívanie služieb posilňovne podľa platného cenníka.

2. Dodržiavať pokyny pracovníka – správcu posilňovne a ustanovenia prevádzkového poriadku.

3. Neničiť zariadenie prevádzky. Návštevník je povinný náklady na odstránenie škody spôsobenej na
zariadení prevádzky zámerne, resp. svojou nedbanlivosťou uhradiť v plnej výške. Rovnako je povinný
uhradiť škody spôsobené na majetku ostatných návštevníkov.

4. Rešpektovať a neobmedzovať ostatných návštevníkov posilňovne.

5. Dbať o vlastnú bezpečnosť, ako aj bezpečnosť ostatných cvičiacich. Vedenie prevádzky nenesie
zodpovednosť za škody, poranenia, alebo úrazy, ktoré si spôsobili návštevníci vlastnou neopatrnosťou,
alebo nedodržaním ustanovení
prevádzkového poriadku.

6. Udržiavať čistotu a poriadok v priestoroch posilňovne. Počas cvičenia používať čistú obuv vhodnú
na cvičenie a vlastný uterák.

7. Po odcvičení uviesť zariadenia a činky do pôvodného stavu.

8. Rešpektovať otváracie hodiny posilňovne.

9. Priania a sťažnosti týkajúce sa činnosti prevádzky nahlásia návštevníci pracovníkovi posilňovne.

10. V prípade zistenia poruchy na strojoch a zariadeniach je povinný ju ihneď nahlásiť pracovníkovi prevádzky.

Obmedzenia:
V prevádzke posilňovne je zakázané:
1. Chovať sa spôsobom, ktorý ohrozuje osobnú bezpečnosť a poriadok, alebo hlukom a nevhodným správaním sa obmedzovať ostatných návštevníkov.
2. Fajčiť v celom objekte a požívať alkoholické nápoje.
3. Vodiť psov a iné zvieratá, prinášať so sebou horľaviny a iné chemikálie.
4. S náradím posilňovne je zakázané opúšťať miestnosť posilňovne.
5. Do skriniek určených na odkladanie osobných vecí je zakázané ukladať horľaviny, výbušniny iné nebezpečné a zakázané látky.
6. Požadovať od pracovníkov služby odporujúce prevádzkovému poriadku.

Sankcie za porušenie povinností a obmedzení:
1. V prípade akéhokoľvek porušenie prevádzkového poriadku možno návštevníkovi odoprieť prístup
do posilňovne. Z priestorov prevádzky bude vypovedaný návštevník bez nároku na vrátenie vstupného,
ktorý hrubo poruší ustanovenia prevádzkového poriadku, alebo neposlúchne pokyny zodpovedného
pracovníka. Ak neopustí návštevník v takýchto prípadoch prevádzkové priestory, je pracovník prevádzky
oprávnený rušiteľa poriadku vyviesť z objektu, prípadne požiadať o zákrok príslušníkov polície.

 
Návrat na obsah | Návrat do hlavnej ponuky